mua nick liên quân

  • ĐĂNG NHẬP
  • ĐĂNG KÝ
  • NẠP THẺ
    LOADING...

Tài khoản đã mua

STT Tên tài khoản Mật khẩu Giá

Bạn chưa mua tài khoản nào

{{$index+1}} {{item.TaiKhoan | date:'dd/MM/yyyy'}} {{item.MatKhau}} {{item.Gia | number:0}}

Lịch sử nạp thẻ

STT Ngày Loại thẻ Mệnh giá Trạng thái Quy đổi

Bạn chưa có giao dịch nào

{{$index+1}} {{item.NgayNap | date:'dd/MM/yyyy'}} {{item.NhaCungCap}} {{item.MenhGia | number:0}} {{item.TrangThaiString}} {{item.SoTienNhan | number:0}}
Không có tài khoản nào phù hợp
acc vip lien quan

Acc #{{item.MaSanPham}}

{{item.SanPham_HinhAnh.Seo_Alt}}

{{item.GiaBan | number:0}}đ

Tướng: {{item.SoTuong}}

Trang phục: {{item.TrangPhuc}}

Bảng ngọc: {{item.BangNgoc}}

Bậc ngọc: {{item.BacNgoc}}

{{item.Rank}}